top of page

חדשנות וטרנספורמציה ארגונית

שינוי וייעול תהליכים בכלי חשיבה המצאתית שיטתית

אתם רוצים לחדש את הצורה בה אתם עושים דברים בעסק?


בסדנה הזאת תלמדו איך שינוי התהליכים על ידי שיטת SIT מאפשר גם ייעול תהליכים

 וגם יצירת רעיונות פורצי דרך לחברה או העסק.


מה בסדנה:

  • מבוא לחשיבה המצאתית שיטתית SIT

  • שבירת קיבעונות מחשבתיים

  • היכרות עם כלי החדשנות של השיטה (החסרה, הוספת מימד, חלוקה...)

  • יצירת רעיונות פורצי דרך לייעול תהליכי עבודה

bottom of page