top of page

גמישות מחשבתית ושבירת הנחות יסוד

לצאת מגבולות המוכר

העובדים שלכם פועלים 

מתוך הרגלים וקיבעונות?


בסדנה הזאת הם ייצרו רעיונות 

פורצי דרך שמחדשים את צורת העבודה.

הסדנה מאפשרת יצירת שינוי רדיקאלי בכל אספקט של העבודה שלנו.


מה בסדנה:

  • הבנה מעמיקה של מה היא "חדשנות"

  • הבנה כיצד הנחות יסוד מעצבות את הפעולות שלנו בתוך העסק

  • למידה של כלי עוצמתי לשינוי נקודות המבט של צוות, אדם או ארגון

  • תרגול כלים לשבירת הנחות יסוד בצורה שיטתית

bottom of page